See our full Pastor's Resource Library  Browse >

Pastor David & Mavis Joseph (AFM (HILLTOP MINISTRIES)BREIDBACH

by NICOLETTE SHAW
(BREIDBACH, KING WILLIAMS TOWN)

I AM GOING TO WRITE THIS SHORT TRIBUTE IN AFRIKAANS AS I WILL EXPRESS MYSELF BETTER IN WHAT I HAVE TO SAY ABOUT MY PASTOR.

PASTOR JOSEPH U IS DIE BESTE, LIEFLIKSTE EN
DIE MEES NEDERIGSTE MENS WAT EK UIT DIE DIEPSTE VAN MY HART BAIE LIEF HET. U IS VIR
MY DIE GEESTELIKE MENTOR OP HIERDIE PAD EN EK DANK DIE HERE VIR DIT WAT U VIR MY OP HIEDIE PAD GELEER EN GEWYS HET. WOORDE IS NIE GENOEG OM MY DANKBAARHEID TEENOOR U UIT TE SPREEK NIE, BAIE, BAIE DANKIE VIR DIE
IMPAK WAT U IN ONS LEWE KOM MAAK HET, DANKIE
SR MAVIS, ONS PASTOORSVROU, EK IS NET SO LIEF VIR MET MY HELE HART, DANKIE DAT U SELFS N GROOT ROL IN MY GEESTELIKE GROEI SPEEL, DANKIE DAT U SELFS SO N NEDERIGE EN DIE PRAGTIGSTE MENS IS INNERLIK EN UITERLIK, DIE GEBED VAN MY HART IS DAT DIE GENADE VAN GOD ALTYDDEUR OOR U LEWE SAL WEES, EK EER EN PRYS GOD VIR DIE MOOI DINGE WAT HY VIR U DOEN EN NOGSTEEDS GAAN DOEN.
DANKIE DAT U LEWE VIR ONS N VOORBELLD KAN WEES HOE EN ONS AS KINDERS VAN GOD MOET LEWE EN OPTREE.
MET AL MY LIEFDE

Click here to post comments

Return to 2007-2008 Pastor Tributes Archive.

Was this page helpful? Add a link to your page or blog.

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.